1. Organizator

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »AURORA Energy Tracker« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki ga za organizatorja ŠEK Študentski energetski klub, Tržaška ulica 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), izvaja Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška ulica 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

Vsi podatki in informacije so posredovani organizatorju oziroma izvajalcu.

Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na e-poštni naslov aurora@s3k.si.

2. Čas trajanja in namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija mobilne aplikacije AURORA Energy Tracker, ki je bila razvita v okviru projekta AURORA. Igra bo potekala v obdobju od 24. 11. 2023 ob 13:00 do 30.04.2023.

3. Soglasje

S sodelovanjem v nagradni igri, tj. s pošiljanjem »log« datoteke pridobljene iz mobilne aplikacije AURORA Energy Tracker se šteje, da posamezni udeleženec v celoti sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje in pravila nagradne igre. Obveznost vsakega udeleženca je, da se pred udeležbo seznani s splošnimi pogoji in pravili nagradne igre objavljenimi na spletni strani ŠEK Študentskega energetskega kluba, www. http://www.s3k.si/.

4. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko študentje in zaposleni Univerze v Ljubljani. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni na Fakulteti za elektrotehniko, ki delujejo pri organizatorju ali izvajalcu te nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki.

Za potrebe izvedbe te nagradne igre in izpolnitve namena, zaradi katere je organiziran v skladu s temi pravili, bo nagrajenec organizatorju oziroma izvajalcu predložil sledeče podatke: ime in priimek, telefonska številka.

5. Nagradni sklad

Celoten nagradni sklad sestoji iz šestih (6) nagrad. Posamezna nagrada je »Paket šestih trojanskih krofov«, v vrednosti 8,36 EUR + DDV (vrednost enega paketa). Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

6. Nagradna igra

Udeleženci nagradne igre morajo na naslov aurora@s3k.si poslali »log datoteko« iz mobilne aplikacije AURORA Energy Tracker svoje ime in priimek ter telefonsko številko. Log datoteko pridobijo uporabniki iz aplikacije pod nastavitvami/varstvo podatkov/prenesi moje podatke. Log datoteko pošljejo uporabniki od vključno 1. do vključno 10. dne v mesecu. Log datoteka mora vsebovati podatke o uporabi mobilne aplikacije za predhodni mesec. Vsak uporabnik lahko pošlje le log datoteko iz svoje mobilne aplikacije, kar se preverja s pravilnostjo polja »userID«.«.

Udeleženci lahko sodelujejo v nagradni igri vsak mesec.

7. Žreb nagrajencev

Žreb nagrajencev bo opravila dvočlanska komisija po načelu naključnega žreba, sestavljena iz ene osebe s strani izvajalca in osebe s strani organizatorja. Žrebanje bo izključno med uporabniki mobilne aplikacije AURORA, ki natančno sledijo navodilom nagradne igre. Izmed vseh pošiljateljev »log datotek« bo vsak mesec izžreban en prejemnik nagrade.

Žrebanje bo izvedeno v času od vključno 11. do vključno 17. dne v mesecu. Žrebanje lahko poteka javno.

Izžrebani nagrajenec bo poleg zgoraj navedenih možnosti o osvojitvi nagrade obveščen tudi preko telefonskega klica na številko, ki jo je navedel ob pošiljanju »log datoteke« in na elektronski naslov s katerega je poslal »log datoteko«.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje, opredeljene s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Izžrebani nagrajenec lahko, zaradi tega, ker je nagrada sveže živilo, le to prevzame v roku 24 ur oz. najkasneje naslednji dan do 14. ure.

Če z nagrajencem ni drugače dogovorjeno prevzeme nagrado v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

9. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

10. Varovanje osebnih podatkov

Izžrebani nagrajenec se strinja z javno objavo rezultata žrebanja in svojega imena in priimka na spletni strani in kanalih družabnih omrežij organizatorja in projekta AURORA.

Organizator in izvajalec kot upravljalca zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradne igre, zbirata, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev nagradne igre in nagrajencev, izključno z namenom izvedbe nagradne igre, v skladu s temi pravili.

Organizator in izvajalec uporabljata in obdelujeta izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Prav tako je udeleženec odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov, ter je dolžan organizatorja in/ali izvajalca pravočasno obvestiti v primeru, da pride do spremembe teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdelujeta organizator in izvajalec, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko organizator in/ali izvajalec obdelujeta podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, in še posebej, zlasti če organizator uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Vsi osebni podatki bodo varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ter se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno, ter v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in soglaša, da organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca upravljavca zbirke podatkov). Pri tem bo organizator prenos podatkov izvrševal na zakonit način in izbral obdelovalca podatkov, ki izpolnjuje predpisane varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da sme organizator  posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupati pogodbenemu obdelovalcu podatkov in sicer izvajalcu za namen žreba nagrajencev.  Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo vse do preklica s strani udeležencev, v skladu s temi pravili, razen če zakon ne predpisuje drugače.

11. Davčne obveznosti

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost bi morebiti presegala z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Gre za primer večkratnega izžrebanja iste osebe v koledarskem letu. Organizator bo v teh primerih izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Organizator zahteva davčno številko v Republiki Sloveniji v primeru, da je sodelujoči nagrajenec v nagradni igri. V kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, organizator nagrade ne bo podelil.

12. Druge določbe

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani organizatorja.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 22. 11. 2023

The English version of the General Terms and Conditions of Participation and the rules of the "AURORA Energy Tracker" prize draw can be found at the following link https://www.aurora-h2020.eu/ul-news/monthly-six-pack/